Europen 09 2022 Desktop

DEPREM AKLIMIZI BAŞIMIZA GETİRECEK Mİ?

28 Şubat 2023 00:21
A
a
Ercan Kardeşler Kuyumculuk
Türkiye’nin gündemi deprem. Artık herkes yaşayarak öğrendi ki ülkemizin kapsam alanında deprem, bizim yaşamımızı belirleyecek.
Fakat ders alacak mıyız?
Hayır..
AKP’nin iktidar döneminde İstanbul’dan başlayın, deniz kıyılarından tutunda her yerde bir rant’ın egemen olduğunu görürsünüz..
Bu millet adına yapıldı. Yani Millet oy verdi. AKP milletin sesine uydu ve yaptı..
Amma ve lakin hangi kesimler türedi zengin oldular?
Oy veren seçmen ve İktidar ilişkisi. İndikatörleri böyle okumak lazım.
Onun için Heterdoks ekonomik yaklaşım modeline geçtik..
Şubat ayı son büyükşehir meclisi toplantısında gündem dışı AKP gurup başkan vekili söz almış afet riskli bölgeler ile soru sormuştu.
Soruları uzun uzun başkan Büyükerşen anlatmıştı. Mihalgazi belediye başkanı Zeynep AKGÜN söz almadan konuşması Başkan Yılmaz Büyükerşen’in ikaz etmesine neden olmuştu..
Zeynep başkan kafasına göre takılan biri. Meclisi kafasına göre terk ediyor, gidiyor geliyor. Bunu hep yapıyor. Elinde telefonla sürekli gözleri ekranda. Meclisle, gündemle ilgisi yok. Diğer meclis üyesi arkadaşlarıyla köy kahvesinde oturur gibi oturup geyik muhabbetleri yapıyor.
Sonra, zırt diye Büyükerşen’den söz almadan soru soruyor. Hâlbuki Büyükerşen durumu az önce anlatmıştı. Dinlemediği için gözü başka yerde , kulağı başka yerde olunca böyle oluyor!.
Sonrasında meydana gelen olaylar.
Yılmaz hoca sakin. Ne yapsın?
****
Meclis oturumu sona erince gel Zafer dedi. Odasında meclis üyeleri dağılınca baş başa kaldık. İşte tablo bu dedi. Ne yapacaksın!..
Hocam dedim 8 mahalleyi kapsayan AFET riskli alanlarla ilgili çalışmaları ne safhada olduğunu bilin diye basın mensupları ile birlikte İTÜ’ye davetli olarak gitmiştik. Projede çalışan hocalar, detaylı bir biçimde anlatmıştı. Sonra yapılan çalışmaları Eskişehir’de NİKÂH salonu hazırlanmış maketleri de içeren tanıtım toplantısı yapılmıştı. Kamuoyunun bilgisine sunulmuştu. Merak edilen bütün soruları cevapsız bırakmamışlardı..
Kısaca böyleydi. Detaylı raporu içeren kitap hazırlanmıştı. Bu bilgiler çok önemli… Hani AK Parti 10 seneden beri ne yaptınız diye soruyor ya
Bende hocanın bana safha safha anlattıklarını detaylı bir biçimde yazıyorum.
Belki AKP’li meclis üyelerine kısmen yardımcı olur…
 
 
ESKİŞEHİR RİSKLİ ALAN PROJESİ SÜREÇ BİLGİLERİ
08.10.2012-
Eskişehir kent merkezinde ilk sınır teklifimiz olan 17,6 hektarlık alan
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2012 tarih ve 341 sayılı Kararı ile
İncelenmek, onaylanmak ve Riskli Alan olarak ilan edilmek üzere
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderildi.
 
18.12.2012-
Bakanlık ile yapılan görüşmelerde genişletilmesi önerilen sınırlara göre
Çalışmanın yenilenmesi istenildi.
 
05.03.2013-
 Bakanlıkça önerilen sınırları içeren dosya Çevre ve Şehircilik
Bakanlığına gönderildi.
 
17.04.2013 tarih ve 2013/4645 Bakanlar Kurulu Kararı ile 8 mahalleyi
Kapsayan 56,4 hektar büyüklüğündeki Riskli Alan ilan edildi ve
17.05.2013 tarih ve 28650 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
Yürürlüğe girdi.
29.05.2013-
 Bakanlık Oluru ile riskli alanda yapılacak iş ve işlemlerin yürütülmesine ilişkin
Belediyemiz görevlendirildi.
 
10.03.2014-
Büyükşehir Belediyemizce Riskli alanda plan ve projeler üretmek üzere
İstanbul Teknik Üniversitesi ile “Ortak Hizmet Protokolü” imzalandı ve
çalışmalara başlandı.
 
Eskişehir Riskli Alan Projesi - İş Bedeli: KDV dâhil 4.307.000 TL ( Bedelin yarısı olan 2.000.000 TL Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca karşılanıyor)
 
21.08.2014-
Halihazır Harita üretilmesi işi tamamlandı.
 
21.10.2014-
İstanbul Teknik Üniversitesince tarafından hazırlanan Jeolojik-Jeoteknik Etüt
Raporları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce onaylandı.
 
08.05.2015-
 
İTÜ tarafından hazırlanan “Mevcut Durum Analizi”, “Hak Sahipliği Tespiti ve
Gayrimenkul Değerlemeye Esas Verilerin Hazırlanması” ve “Alana İlişkin
Stratejiler ve Dönüşüm Modelinin Belirlenmesi” iş kalemlerinin teslimi yapıldı.
15.04.2016- İstanbul Teknik Üniversitesince hazırlanan İmar Planları ile Kentsel
Tasarım Projesinin teslimi yapıldı.
 
20.06.2016-
Eskişehir Riskli Alan Projesi için Eski Nikâh Salonu düzenlenerek İletişim
Merkezi olarak açıldı.
 
16.09.2016- İTÜ tarafından Eskişehir Riskli Alan Projesi final teslimi
Gerçekleştirildi.
 
19.12.2016- Teslim edilen plan/projelerin Belediyemizce kesin
kabulü yapıldı.
 
01.02.2017-
 Çevre Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile Eskişehir
Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen konuyla ilgili
görüşme gerçekleştirdi.
 
09.02.2017-
Bakanlık ile yapılan görüşmeler sonucu Eskişehir Riskli Alan
Projesi kapsamında yapılacak inşaat/uygulama işlerine ilişkin
yetkiler Belediyemize devredildi.
 
17.04.2017-
 Riskli alanda bulunan Kurtuluş Halk Pazarı alanı ve diğer hazine
mülklerinin Belediyemize devrine ilişkin Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı ile Belediyemiz arasında protokol imzalandı. (09.05.2017
tarihinde protokol tarafımıza iletildi.)
 
İLK TESLİM
 
17.04.2017-
17.04.2017 ve 240-17863 sayılı yazımız ile İstanbul Teknik
Üniversitesince hazırlanan tüm çalışmalar incelenmek ve
onaylanmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel
Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne 2 nüsha halinde teslim
edildi.
 
22.06.2017-
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 22.06.2017 tarihli yazısı ile projede
Belediyemizce revizyon yapılarak tekrar gönderilmesi talep edildi.
 
2. TESLİM
20.09.2017-
Eskişehir Riskli Alan Projesi, Bakanlık talebi doğrultusunda revize
edildi; Belediyemize iletilen kurum görüşleri ile birlikte 20.09.2017
tarih ve 567-39988 sayılı yazımız ile tekrar Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü’ne iletildi.
 
02.11.2017-
 
Eskişehir Riskli Alan Projesi'nin önemine binaen teslim edilen
planların bir an önce incelenmesi, değerlendirilmesi ve böylece
sürecin hızlandırılması Bakanlıktan tarafımızca tekrar talep edildi.
 
27.03.2018-
Bu kez de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel
Müdürlüğünün 27.03.2018 tarih ve 50575 sayılı yazısı ile planda
tekrar 2. bir revizyon yapılması talep edildi.
 
19.04.2018-
Bakanlık talebi ile ikinci kez revize edilen imar planı, Eskişehir
Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 19.04.2018 tarih ve 6317
sayılı Kararı ile de uygun bulundu.
 
3. TESLİM
25.04.2018-
Bakanlık talebi doğrultusunda son olarak revize edilen Eskişehir
Riskli Alan Projesi, Eskişehir Kültür Varlıkları Koruma Bölge
Kurulu’nun uygun görüşü ile birlikte onaylanmak üzere Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğüne
gönderildi.
 
03.10.2018-
2017 yılında alan sınırları içerisinde mülkiyeti bulunan bir hak sahibi
tarafından riskli ilanına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının iptali için
Danıştay’da açılan davada Yürütmeyi Durdurma Kararı alındı.
 
26.11.2018-
Bakanlıkça Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararı sonrasında
Bölgeye ilişkin değerlendirme yapılamadığı gerekçesiyle plan ve
Projeleri incelemede bulunmaksızın 26.11.2018 tarihinde
Belediyemize iade edildi.
 
06.12.2018-
Yürütmenin Durdurulması Kararı sonrası her türlü imar ve yapılaşma işlemlerinin meri mevzuat uyarınca tesis edilmesi görüşü verildi. Bu görüş doğrultusunda ilçe belediyelerince alanda yeni inşaat taleplerine istinaden ruhsat verilmeye başlanıldı. Öte yandan birçok yeni yapı ruhsatı verildiğinden Belediyemizce hazırlatılan plan ve projenin bütünlüğü bozuldu.
 
26.12.2018-
Yürütmeyi Durdurma Kararı ve planların iadesi sonrasında
Belediyemize devredilen yetkilerin geri alınması talebimiz
Bakanlıkça Yürütmenin Durdurulması aşamasında yapılacak işlem
Bulunmadığı gerekçesi ile reddedildi.
 
09.05.2019- Danıştay İptal Kararı
 
07.11.2019-
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu - Onanma Kararı
 
17.12.2020-
Bakanlıkça mahkeme süreçlerine ilişkin görüş verildi;
Riskli alan kararının parsel bazında alınan iptal kararları dışında tekrar yürürlüğe girdiği, aradan geçen zaman zarfında Belediyelerce onaylanarak meri imar planı durumuna gelmiş imar planları doğrultusunda Belediyelerince iş ve işlem yürütülmesinde mevzuat açısından bir engel bulunmadığı, Meri planlarda değişiklik yapılmasının istenilmesi durumunda Bakanlığa başvurulması belirtildi.
****
İşte böyle.
Kanun çıkartılmış.
Tamam .
Ancak kanun eksikliklerle dolu… Kim yetkiliymiş? Topu belediye ye atın. Büyükşehir belediyesi üzerine düşeni yapmış mı? Yapmış..
İşin kolaycılığı..
AKP sözcüleri 1 yıldan beri ne yaptın?
Peki, 22 yıldan beri AKP AFET RİSKLİ bölgeler için ne yaptı?
Hiçbir şey.
Tam tersi afet riskli alanları kaldırmış. Kararname ile.
 
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

alinti yazarlar ALINTI YAZARLAR
hava durumu HAVA DURUMU
anket ANKET

e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
duyurular DUYURULAR
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat