ESKİŞEHİR İLİ MİHALIÇÇIK İLÇESİ YUNUS EMRE TABİAT PARKI KIR EVLERİ VE KARAVANLI KAMP ALANLARI ALTYAPI İŞLERİ

Resmi İlanlar 18 Nisan 2023 00:00
Eskişehir İli Mihalıççık İlçesi Yunus Emre Tabiat Parkı Kır Evleri ve Karavanlı Kamp Alanları Altyapı İşleri yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                                                                          : 2023/202896

1-İdarenin         
a) Adı                                                                                       : TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 5.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi                                                                                  : Arifiye Mah. Bilir Sok. No:3 Odunpazarı/ESKİŞEHİR

c) Telefon ve faks numarası                                                    : 2223250060 - 2223351044

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve
e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası                : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin               
a) Adı                                                                                      : Eskişehir İli Mihalıççık İlçesi Yunus Emre Tabiat Parkı Kır Evleri ve Karavanlı Kamp Alanları Altyapı İşleri

b) Niteliği, türü ve miktarı                                                        : Kırevleri Kamp Alanında yerlan 8 adet Kır Evi ve 1 adet Hizmet Binasına ait tüm elektrik-mekanik altyapı işleri ile Karavanlı Kamp Alanında yeralan 11 adet Karavan Alanına ve 1 adet Sıhhi Tesis Binasına ait tüm altyapı işleri.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer                                            : Eskişehir İli Mihalıççık İlçesi Yunus Emre Tabiat Parkı

ç) Süresi/teslim tarihi                                                               : Yer tesliminden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi                                                                : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin    
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati                                   : 03.05.2023 - 11:00 

b) İhale komisyonunun toplantı yeri
(e-tekliflerin açılacağı adres)                                                    : Eskişehir Şube Müdürlüğü

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: (A) ALT YAPI İŞLERİ - XVIII. GRUP: SAHA İŞLERİ ve/veya (C) SIHHİ TESİSAT VE MEKANİK TESİSAT İŞLERİ - I. GRUP: SIHHİ TESİSAT İŞLER ve/veya (D) ELEKTRİK İŞLERİ - II. GRUP: ENERJİ DAĞITIM ŞEBEKESİ VE TESİS İŞLERİ

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisi

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00 Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
 
#ilangovtr Basın No ILN01813606