ETÜD PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Muhtelif Binalara Zemin Etüdü Yaptırılması, Mimari Ve Statik Rölöve Projelerinin Ve Deprem Performans Analizinin Hazırlanması, Gerektiğinde Güçlendirme Ve Tadilat Projeleri İle Yapım İşi İhale Dokümanının Hazırlanması Hizmet Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İKN                                                             :   2023/836515

 

1-İdarenin

a) Adı                                                          :   ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

b) Adresi                                                     :   Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü - Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı - Yunus Emre Kampüsü- Tepebaşı/ESKİŞEHİR

c) Telefon ve faks numarası                    :   222 320 47 01 - 222 335 36 16

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza

kullanılarak indirilebileceği internet sayfası          :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı                                                          :   Muhtelif Binalara Zemin Etüdü Yaptırılması, Mimari Ve Statik Rölöve Projelerinin Ve Deprem Performans Analizinin Hazırlanması, Gerektiğinde Güçlendirme Ve Tadilat Projeleri İle Yapım İşi İhale Dokümanının Hazırlanması Hizmet Alım İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı                       :   Muhtelif Binalara Ait Zemin Etüdü İle Geoteknik Değerlendirme Çalışmasının Yaptırılması, Mimari Ve Statik (Betonarme, Çelik Vb.) Rölöve Projelerinin Ve Deprem Performans Analizinin Hazırlanması, Gerekmesi Halinde Güçlendirme Ve Tadilat Projeleri İle Yapım İşi İhale Dokümanının Hazırlanması İşi, 3 Adet Betonarme Bina
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer          :   Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Rektörlük Binası Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı-Tepebaşı/Eskişehir

ç) Süresi/teslim tarihi                               :   İşe başlama tarihinden itibaren 150(YüzElli) gündür

d) İşe başlama tarihi                                 :   Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati   :             19.09.2023 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri

(e-tekliflerin açılacağı adres)                  :   Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü İhale Salonu (3.Kat 408 No.lu Oda) Yunus Emre Kampüsü-Tepebaşı/Eskişehir


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Yapımla ilgili hizmet işlerinde son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Kamu veya özel sektörde (tek sözleşmeye dayalı) yapılmış olan binalara yönelik deprem performans analizi ve güçlendirme projeleri hazırlanması işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı(R) : Mühendislik Hizmetleri/0,74
 

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01878658