İhale İlanı

Resmi İlanlar 8 Nisan 2023 00:00

ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ

1-İdarenin
 1. Adresi: Yenidoğan Mah. Çamkoru Sok. No:2 Odunpazarı /ESKİŞEHİR
 2. Telefon ve faks numarası: Tel: 0 222 213 30 30  / 2214 Faks:  0 222 227 96 07
 3. Elektronik posta adresi    : [email protected]
 4. İhalenin Yapılacağı yer     : Odunpazarı Belediyesi Encümen Salonu
2- Mülkiyeti Odunpazarı Belediyesi adına kayıtlı olan aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği açık teklif usulü ile aşağıda belirtilen tarih ve saatte, belirlenen kıymet takdir bedeli üzerinden satışı yapılacaktır. Basılı Evrak Bedeli 1.000,00₺’dir.
SATIŞ İŞİNİN ADI İHALE TARİHİ VE SAATİ KIYMET TAKDİR BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT (%3)
Erenköy Mahallesi 16545 ada 11 parselde bulunan 318,59m² yüzölçümlü bitişik nizam 2 kat konuta imarlı arsanın satış işi 18.04.2023
Saat: 10:00
637.180,00₺ 19.115,4₺
Musalar Mahallesi 101 ada 2 parselde bulunan 1.005,60m² yüzölçümlü ayrık nizam 2 kat konuta imarlı arsanın satış işi 18.04.2023
Saat: 10:15
201.120,00₺ 6.033,6₺
 
 
3- Mülkiyeti Odunpazarı Belediyesi adına kayıtlı olan aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği açık teklif usulü ile aşağıda belirtilen tarih ve saatte, belirlenen muhammen bedeli üzerinden 10 yıl süreyle kiraya yapılacaktır. Basılı Evrak Bedeli 1.000,00₺’dir. Kira bedelleri yıllık peşin olarak yatırılacaktır.
KİRALAMA İŞİNİN ADI İHALE
TARİH VE
SAATİ
MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNATI
(%3)
Sultandere Mh.Gün Sazak Cd. İşyerinin kiralanması işi 18.04.2023
Saat: 10:30
Yıllık Muhammen Bedeli 45.000,00₺+KDV
10 Yıllık Toplam 450.000₺
13.500,00 ₺
Orhangazi Mh.Çember Sk.Konuklar Sk.kesişeni spor kompleksinin (1 adet kapalı halı saha ve yardımcı üniteleri) kiralanması işi 18.04.2023
Saat: 10:45
Yıllık Muhammen Bedeli 85.800,00₺+KDV
10 Yıllık Toplam 858.000,00₺
25.740,00 ₺
 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
GERÇEK KİŞİLERDEN:
Tebligata açık ikametgâh belgesi, (e-devletten alınabilir)
 1. Nüfus Cüzdan Sureti, (e-devletten alınabilir)
 2. Noter Tasdikli imza beyannamesi,
 3. Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
 4. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
 5. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
 6. Gerçek Kişinin Odunpazarı Belediyesine Borcu olmadığına dair Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale günü tarihli alınan borcu yoktur yazısı.
 1. TÜZEL KİŞİLERDEN:
1-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış
meslek grubu oda kaydı,
2-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, Tüzel kişiliğin ortaklık yapısını, yetkili ve son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.
3-Noter Tasdikli imza beyannamesi, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)
4- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
5- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi
6- İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
7-Odunpazarı Belediyesine borcu olmadığına dair Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale günü tarihli alınan borcu yoktur yazısı.
ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE: Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin  ( A ) veya ( B ) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.
4- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:
 1. Tedavüldeki Türk Lirası
 2. Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri teminat mektupları
 3. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.(Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)
5-Teminatların Teslim yeri :
Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen süresiz teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesine yatırılması zorunludur.
6-İhaleye Katılamayacaklar:
2886 Sayılı Kanunun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa ihale iptal edilerek, teminatı gelir kaydolunur.
7-Dokümanlar Odunpazarı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Bürosundan ücretsiz görülebilir. Aynı adresten tablodaki ücret karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
 8- İdare uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
  İLAN OLUNUR.
 
#ilangovtr Basın No ILN01807987