JENERATÖR, ANA DAĞITIM PANOSU, YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME VE PARATONER SATIN ALINACAKTIR

JENERATÖR, ANA DAĞITIM PANOSU, YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME VE PARATONER ALIMI (Montaj ve Bakım Dahil) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/431808

1-İdarenin

a) Adı

:

ODUNPAZARI BELEDİYESİ

b) Adresi

:

ODUNPAZARI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI, YENIDOGAN MAH. ÇAMKORU SOK. 4 26000 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR

c) Telefon ve faks numarası

:

2222133030 - 2222370568

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

JENERATÖR, ANA DAĞITIM PANOSU, YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME VE PARATONER ALIMI (Montaj ve Bakım Dahil)

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Teknik Şartnamede özellikleri belirtilen 1 Adet Jeneratör Seti, 1 Adet Ana Dağıtım Panosu, 26 Metrekare Yükseltilmiş Döşeme ve 1 Adet Paratoner Seti Mal Alım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Vadişehir Mah. Tekinalp Cad.No:73 (Yaşlı Bakım Evi Merkezine)

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Alımı yapılacak olan tüm malzemeler işe başlama tarihinden itibaren 30 takvim günü içerisinde sözleşmenin 10.1.1. bendinde belirtilen adrese idarenin gösterdiği yere teslim edilecektir. Yüklenici; Sözleşme ve Teknik Şartname konusu sistem, cihaz ve malzemeleri temin edilmesi, taşınması, ilgili standartlara, yönetmeliklere ve tekniğine uygun olarak montajını yapmak, yerlerine tesis etmek, muayene ve testlerini (pano tip test ve jeneratör fabrika testini) yaptırmak, kurumun kontrol mühendisine kabulünü yaptırmak, devreye almak, komple çalışır halde İdare’ye teslim etmekle yükümlüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden günden itibaren

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

15.06.2023 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

ODUNPAZARI BELEDİYESİ ENCÜMEN SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#İlangovtr                           Basın ilan no : ILN01833118

#ilangovtr Basın No ILN01833118