ESKİŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

KİT KARŞILIĞI SONUÇ BAZLI HEMOGLOBİN VARYANT ANALİZ CİHAZI EDİNME mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/504901

1-İdarenin

a) Adı

:

ESKİŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Kırmızıtoprak Mah. M.Kemal ATATÜRK Cad. NO:59 26020 . ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR

c) Telefon ve faks numarası

:

2223201042 - 2223351565

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

KİT KARŞILIĞI SONUÇ BAZLI HEMOGLOBİN VARYANT ANALİZ CİHAZI EDİNME

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 KALEM KİT KARŞILIĞI SONUÇ BAZLI HEMOGLOBİN VARYANT ANALİZ CİHAZI EDİNME
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvarı

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Cihazın sözleşme imzalanmasını müteakip 15 gün içerisinde ilgili Halk Sağlığı Laboratuvarına montajı ücretsiz yaparak, cihaz çalışır vaziyette teslim edilerek işe başlanılacaktır. Siparişe konu kitler 30 günlük stokla kabulü yapılacağından son sipariş en geç sözleşme bitiminden 30 gün önce çekilecek ve sipariş yazısının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde kitler ilgili depoya teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzalanmasını müteakip 15 gün içerisinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

12.06.2023 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:

Tüm isteklilerin (imalatçı, tedarikçi ya da bayii) ÜTS sisteminde kayıtlı olması zorunludur.

İstekliler, firma tanımlayıcı numaralarını (imalatçı, tedarikçi ya da bayii) yer alan gerekli satırda eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle Yeterlilik Bilgileri Tablosunda doldurmaları zorunludur. 

İstekliler tarafından teklif verdikleri malzemelere/cihazlara ait UTS /UBB Kodlarını yer alan gerekli satırda eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle Yeterlilik Bilgileri Tablosunda doldurmaları zorunludur. 

Teklif Cetvelinde yazılmış olan UTS /UBB/BARKOD numaraları ve Kapsam Dışı Beyanları yeterli olmayıp YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA İLGİLİ SATIRDA DOLDURULMASI ZORUNLUDUR.

Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır ibaresi bulunmayan malzemeleri teklif eden isteklilerin teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.

Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler için ÜTS sistemine kayıt/bildirim ibrazı istenmemektedir. Bu ürünler için yönetmelikler kapsamında olmadığına dair (kapsam dışı beyanı) Yeterlilik Bilgileri Tablosunda doldurulması zorunludur.
İstekliler, Teknik Şartnamede detaylı olarak belirtilen tüm belgeleri tek tek (belge adı, belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler)  yer alan gerekli satırda eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle Yeterlilik Bilgileri Tablosunda doldurulması zorunludur. 

Yukarıda istenen belgeler/bilgiler yeterlik bilgileri tablosunun ilgili satırında doldurulması zorunludur. Yeterlilik Belgesi tablosu uygunluk kontrolünden sonra idaremizin tarafından yapılan tebligata ilişkin belirlediği tarih ve saate kadar istekliler beyan edilen belgeleri İhale Birimine sunacaktır. Doldurulması gereken belgelerde Yeterlilik Bilgileri Tablosunda eksiklik olması, bilgi girişi yapılmaması, boş bırakılması durumunda isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Firmalar "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında Elektronik İhale İstekli dosyasında Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi'ne ait bilgilerini Yeterlik Bilgileri Tablosu 7.1.ı. bölümüne Belge Adı ve Düzenleyen Kurum/Kuruluş Belgenin Tarihi, Sayısı ve Geçerlik Tarihi bölümlerine beyan edecek olup ihale sonrasında Beyan Edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgelerin Sunulması Talebine İlişkin Bildirim tebligatına müteakip idareye ilgili evrak aslı veya noter onaylı sureti idareye teslim edilecektir. 

İstekliler, varsa Yerli Malı Belgesine ilişkin bilgileri Yeterlik Bilgileri Tablosunun, Mesleki Ve Teknik Yeterliğe İlişkin Bilgiler – Yerli Malı Belgesi-İdari Şartnamenin 35.3.1. Maddesi bölümüne beyan edeceklerdir.

   İhale sonrasında “Beyan Edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgelerin Sunulması Talebine İlişkin Bildirim Tebligatı”na müteakip idareye Yerli Malı Belgesi teslim edilecektir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İstekliler, Teknik Şartnamede detaylı olarak belirtilen tüm belgeleri tek tek (belge adı, belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler)  yer alan gerekli satırda eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle Yeterlilik Bilgileri Tablosunda doldurulması zorunludur. 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#İlangovtr                           Basın ilan no : ILN01834807

#ilangovtr Basın No ILN01834807