CENNET VE CENNET NİMETLERİ... CENNET VE CENNET NİMETLERİ...

Bilindiği gibi Kur'an-ı Kerim, yirmi üç yıllık peygamberlik süresince muhtelif vesîlelerle Peygamberimiz(s.a.v)'e Allah katından Cebraîl aracılığıyla indirilen ilahi kelamın adıdır. Kur'an, ilahî koruma altında bulunmaktadır. 'Doğrusu bu Kitab'ı biz indirdik, onun koruyucusu da elbette biziz.' (Hicr, 15/9)
Kur'an kendisine ait bazı özelliklere vurgu yapmaktadır. 'Kur'an'ın kendi diliyle nitelikleri' diyebileceğimiz bu hususlardan bazıları şunlardır:
1 –Kur'an mu'cizedir.Lafzıyla ve rûhuyla insanların bir benzerini getiremeyecekleri bir mucize; az lafzıyla çok mana anlatan mûciz bir beyandır. Nitekim Kur'an bu konuda insanlara ve cinlere meydan okumaktadır;'De ki: İnsanlar ve cinler, birbirine yardımcı olarak bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için bir araya gelseler, andolsun ki yine de bir benzerini ortaya koyamazlar,'(İsra, 17/88)
2 –Kur'an şifadır:Kur'an manevî hastalıklara, rûhi dertlere bir şifadır. Hatta onun lafız ve manasının bereketiyle maddî hastalıklara uğramış insanlar rûhî dirilik kazanarak şifa bulmaktadır. Kur'an şifa olma özelliğini şöyle ifade etmektedir:
'Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt ve kalplerde olana bir şifa, inananlara doğruyu gösteren bir rehber ve rahmet gelmiştir.'(Yûnus, 10/57)
3 – Kur'an hidayettir.Kur'an Allah tarafından geldiğinde şüphe olmayan müminlere ve takva ehline bir hidayet rehberidir. Nitekim Kur'an'ın ikinci sûresinde:'Bu, doğruluğunda şüphe olmayan ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlara yol gösteren; hidayet kaynağı bir kitaptır.'(Bakara, 2/2-3) buyurulmaktadır.
4 –Kur'an nûrdur ve insanlığı nûra çıkarır. Nitekim:'Ey Muhammed! Bu, Allah'ın izniyle insanları karanlıklardan nura çıkarman için sana indirdiğimiz Kitaptır.'(İbrahim, 14/1) ve'Sizi karanlıklardan nura çıkarmak için kulu Muhammed'e apaçık ayetler indiren O'dur.'(el-Hadîd, 57/9) ayetiyle de karanlıklardan nûra çıkarma özelliğine işaret edilmektedir.
Kur'an insanlık tarihinin en büyük inkılabını gerçekleştirmiş Cahiliyye toplumundan insanlığın mefahiri önderler çıkarmıştır.
Kur'an, İslamî hayatın temel kaynağı olarak inanan insanlara bir takım sorumluluk ve görevler yüklemektedir.

Kur'an'ın Manasını ve Mesajını Anlamaya Çalışmak:

Kur'an'la tanışan onu orijinal harfleriyle okumayı öğrenen bir müslümanın onun ilahî nasihatlarını ve öğütlerini de anlayıp öğrenmesi gerekir. Çünkü Kur'an anlaşılsın; tebligatı bilinsin diye indirilmiştir. Hatta Hz. Peygamber'in üsve-i hasene ve tebliğci olarak en büyük fonksiyonu Kur'an'ın daha iyi anlaşılmasını sağlamaktır. Nitekim şu ayet bu konuya işaret etmektedir.'Kur'an'ı sana insanlara gönderileni açıklayasın diye indirdik. Belki düşünürler.'(Nahl, 16/44)
Şu ayetler de özelde müslümanların; genelde topyekün insanlığın Kur'an'ı anlama görev ve sorumluluklarına işaret etmektedir.
a –'Anlayabilesiniz diye biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik.'(Yûsuf,12/2)
b –'Böylece Allah dünya ve ahiret konusunda düşünesiniz diye size ayetlerini açıklar.(Bakara 2/220)
Kur'an'ı anlamak için tefsirini okumak, sünnetteki uygulamalarını görmek ve islamî tatbîkattan haberdar olmak gerekir. Gerekir ki hayatımızı ona göre dizayn etmemiz lazımdır.
Hz. Osman'ın şu sözü Kur'an ile olan ilgiyi teşvik etmektedir: 'Seven sevgilisinin kelamından doymaz'. Kur'an sevgiliden gelen bir mektupsa onu okumak kadar anlamak, anlamak kadar istenileni yapmak da önemlidir. Bu yüzden Kur'an'ı anladıktan sonra üzerimize düşen yapmak yani onu yaşamaktır.
Kur'an'ın emir ve tavsiyeleri istikametinde müslümanca yaşamak.
Kur'an'ın insanlar için kurmayı hedeflediği güzel dünyanın model insanı Hz. Peygamber (s.a.v) dir. (Ahzab, 33/21) Kur'an nizamını onun uyguladığı üslûb ile rahmet ve şefkat unsurlarıyla yaşamak gerekir. Kur'an:'Yüce bir ahlak üzeresin'(Kalem, 68/4) ãyetiyle onun ahlakını övdüğü gibi, Hz. Âişe valîdemiz kendisine onun ahlakını soranlara;'O'nun ahlakı Kur'an'dı.'
Allah Teala, onun uygulamalarının model olduğunu, dolayısıyla emir ve yasaklarına uyulması gerektiğini vurgulamaktadır:'Peygamber size ne verirse alın; sizi neden sakındırırsa geri durun.'(Haşr, 59/7)
Kur'an ne ölü kitaptır. Ne de ölüler kitabı. O dipdiri, mesajları ile bir hayat kitabıdır. Nitekim Mehmet Akif:
Kah açar bakarız nazm-ı celîlin yaprağına
Kah üfler geçeriz bir ölünün toprağına
İnmemiştir hele Kur'an şunu hakkıyla bilin
Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için
ifadeleriyle bu gerçeği anlatır.
Kur'an bir deryadır. Herkes ondan elindeki kap kadar istifade eder. Kur'an bir güneştir her toprak ondan kabiliyeti ölçüsünde yararlanır.
Kur'an'ın mesajını insanlık alemine duyurmak.
İnanan insanların Kur'an'a karşı en önemli görevlerinden biri de insanlığı onun gerçekleriyle tanıştırmaktır. Kur'an'ın korunması, aslında Allah'ın teminat altına aldığı bir husustur. Ancak onun mesajının insanlığa ulaştırılması insanî bir görevdir. Allah Teala bu görevi öncelikle Peygamberimiz'in omuzlarına yüklemiştir.'Sana Kitabı, ayrılığa düştükleri şeyleri onlara açıklaman için, inanan kimselere de doğru yol rehberi ve rahmet olarak indirdik.'(Nahl, 16/64)
Peygamber'in açıklama, anlatma ve tebliğ görevi, peygamberden sonra varis-i nebî olma özelliğine haiz ulema ve ehlullah topluluğuna aiddir. Nitekim:'Sizden iyiye çağıran, doğruluğu emreden ve fenalıktan sakındıran bir topluluk bulunsun.'(Âl-i İmran, 3/104)
Kur'an'a dil uzatanlar her dönemde olmuştur. Bunlar Kur'an'ın hakikatine asla gölge düşüremez. Güneş balçıkla sıvanamaz. Kur'an'ın kalıcı ve kuşatıcı mesajına zarar veremez. Çünkü herşeye rağmen dünya dönüyor. Kuranı okumak ve yaşamak.anlatmak şarttır. Önemli olan kuranı anlayarak hayatında uygulamaktır. Kuranın emirleri doğrultusunda yaşamaktır.
MEAL OKUYORUM
Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Müttaki olanlar için şüphesiz ki ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hala akıl erdiremiyor musunuz?
(En'am, 6/32)
GÜNÜN DUASI

Allah'ım! Kötü fiillerden ve kötü ahlaktan beni koru. Bu kötülüklerden koruyabilecek olan da yalnızca Sensin.
(Nesai, 'İftitah', 16)
HER GÜNE BİR HADİS


Allah nezdinde en hayırlı arkadaş, arkadaşına karşı en hayırlı olandır. Allah nezdinde en hayırlı komşu ise komşusuna karşı en hayırlı olandır.

(Tirmizî, 'Birr', 28)
BİR SORU-BİR CEVAP

Orucu bozan şeyler nelerdir?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtar, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir. (Fetvalar, DİB Yay. syf. 273)