T.C.
ESKİŞEHİR 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İ L A N

DOSYA NO : 2023/372 Esas
KARAR NO : 2023/1037

Hakaret ve kasten yaralama suçlarından sanık Mustafa ve Tevhide oğlu, 24/05/1995 Eskişehir doğumlu, Eskişehir, Günyüzü, Sümer nüfusunda kayıtlı HAKAN UYANIK hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonunda 04/07/2023 tarih ve 2023/372 esas 2023/1037 karar sayılı karar ile; mağdur-sanık Metehan Çağın Çelikkaya'ya yönelik işlediği iddia olunan hakaretsuçundan davanın DÜŞMESİNE, mağdur Muzaffer Gür'e yönelik işlemiş olduğu kasten yaralama suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 86/1 ve 61,86/3-e,21/2.maddeleri gereğince 1 YIL 2 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, mağdur-sanık Metehan Çağın Çelikkaya'ya yönelik silahla tehdit suçundan cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de; mağdur-sanık Hakan Uyanık'ın, mağdur-sanık Metehan Çağın Çelikkaya'ya yönelik eyleminin silahla kasten yaralama suçuna vücut verdiği anlaşılmakla, eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 86/2 ve 61, 86/3-e,35/2.maddeleri gereğince 9 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA ve sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin 1. ve 2. fıkraları ile 3. fıkrasının birinci cümlesinin UYGULANMASINA, 5237 sayılı TCK'nın 58. ve 5275 sayılı CGTİHK'nin 108. Maddesinin maddeleri gereğince sanık hakkında İKİNCİ KEZ mükerrirlere özgü infaz rejiminin UYGULANMASINA, yargılama gideri olan 87,00 TL'nin sanıktan tahsili ile hazineye irat kaydına karar verildiği,tüm araştırmalara rağmen sanığa ulaşılamadığından kararın tebliğ edilemediği ve sanığın tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden,
7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29 maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31.maddesi gereğince ilamın yayınladığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde mahkememize veya bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak, beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle yapılacak başvuru ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesi ilgili ceza dairesi nezdinde itiraz yasa yolunun açık olduğu, itiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşmiş sayılacağı, ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususları ilanen tebliğ olunur.

21/09/2023

#ilangovtr Basın No ILN01896760