T.C.
ESKİŞEHİR VALİLİĞİ
Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü

 İHALE İLANI
Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğünün  bodrum bölümünde yer alan 460 metrekareden ve içerisinde aşağıda belirtilen spor malzemeleri bulunan Spor Salonunun Amortisman (Yıpranma) bedeli karşılığı işletilmesi işi KDV hariç 84.960,72TL (Seksendörtbindokuzyüzaltmışlirayetmişikikuruş) bedelle, 12 Ay süreyle 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesine göre Pazarlık(Açık Artırma) suretiyle ihale edile­cektir.

S.NO SPOR MALZEMESİ ADI ADET
1 ELEKTRONİK YÜRÜME VE KOŞU BANTLARI 4
2 KONDİSYON AMAÇLI ALETLER 17
3 ELEKTRONİK VE MEKANİK BİSİKLETLER 2
4 DİSKLER 25
5 MİNDERLER 15
6 BUTTERFLY JİMLASTİK ALETLERİ 1
7 HALTER BARLARI 3
8 DAMBILLAR 49
9 STEP TAHTALARI 15
10 ATLAMA İPLERİ 31
11 ÇALIŞMA KOLTUĞU 1
12 ÇALIŞMA MASASI 1
13 NİKELAJLI SANDALYE 4
14 32 LED TELEVİZYONLAR 2
15 ANFİ 1
16 EV SİNEMA SİSTEMİ 5 +1 1

  1. İdarenin
  1. Adresi                                                     : Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü     Akarbaşı 

  Mahalesi Remzi Korkut Sok. No:1 ODUNPAZARI / ESKİŞEHİR

  1. Telefon ve faks numarası                  : 0222 230 6838 / 0222 221 9635
  1. İhale konusu hizmetin

Niteliği, türü ve miktarı                     : Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğünün Spor Salonunun Amortisman (Yıpranma) bedeli karşılığı 18 (Ay)  süreyle 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesine göre Pazarlık (Açık Artırma ) suretiyle ihale edilecektir.

  1. Yapılacağı yer                                      : Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü Toplantı Salonu
  2. İşin süresi                                               :13/10/2023-12/10/2024 tarihleri arasında olup 12 (Ay) dır.

3.   İhalenin

  1. Yapılacağı yer                                    : Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü Toplantı Salonu                                                            
  2. Tarih ve saati                                      : 22/09/2023 11:00

4.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında ihale komisyonuna sunmaları gerekir:
a)Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi. İhale üzerinde   kalan şahıs adres beyanı olarak bildirmiş olduğu adresi İkametgah adresi olarak beyan ve kabul etmiş ve adrese yapılan tebligat kendisine tebliğ edilmiş sayılır.
b)  Noter tasdikli imza beyannamesi.
c) Eskişehir Öğretmen Evi Müdürlüğü adına alınmış teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak kaydıyla T.C. Ziraat Bankası Vişnelik Şubesindeki TR25 0001 0020 6638 2484 3050 26 nolu hesaba yatırılmış geçici teminat makbuzunu, Geçici Teminat Mektubu veya Muhasebe birimine nakit olarak yatırıldığına dair makbuzu..
d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tas­dikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.                                                               

e) Cumhuriyet Savcılığından alınmış sabıka kaydı, (son bir ay içinde alınmış olması)                           
f)Başvuru mektubu.(Teklif Mektubu)                                                                                                           

g)İhale dokümanının satın alındığına dair belge.                                                                                                                         

5.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.                                                                                                                         

6.İhale dokümanı Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü Muhasebe bürosu adre­sinde görülebilir ve 500,00 TL. (Beşyüzlira) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.                                                                                                                                         

7.Teklifler 22/09/2023 tarihinde saat 11:00’a kadar Öğretmenevi ve ASO Mü­dürlüğü İhale Komisyonuna verilecektir.                                                                                                                                                              

8.İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. 2886 sayılı ka­nunun 51/g maddesine göre pazarlıkla açık artırma suretiyle yapılacak iha­le sonucu ihale üzerine yapılan istekli ile toplam bedel üzerinden götürü be­del sözleşme imzalanacaktır.                                                                                                     

9.Ekonomik açıdan en uygun teklif, en yüksek fiyat esasına göre belirlenecek­tir.                                                                          

10.Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır. 

#ilangovtr Basın No ILN01888217