T.C. ESKİŞEHİR 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Resmi İlanlar 8 Nisan 2023 00:00

ESAS NO : 2021/226 KARAR NO : 2023/79 İLAN

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan mahkememizin 24/01/2023 tarih 2021/226 esas ve 2023/79 sayılı kararı ile sanık Necdet oğlu, Viranşehir 01/12/1985 doğumlu, Şanlıurfa ili, Viranşehir İlçesi, Gölbaşı Mah/köy Nüf. Kayt. (TCK.547*****500) MEHMET ONUR ÖZASLAN'a gerekçeli karar tebliğ edilemediğinden,
7201 Sayılı Tebilgat Kanununun 29.maddesi gereğince Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundaneylemine uyan TCK.'nın 191/1 maddesi gereğince 2 Yıl 1 Ay Hapis Cezası ilecezalandırılmasına, Adli Emanetin 2019/5355 sırasında kayıtlı materyallerin TCK 54 maddesi gereğince müsaderesine ilişkin verilen kararın bir gazete ve bir İnternet haber sitesi ve ayrıca Basın İlan Kurumu İlan Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,
Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,
Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçuna ilişkin verilen karar tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize vereceği dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu başvurabileceğine, süresinde istinaf yoluna gidilmediği takdirde kararın kesinleşeceği İLAN OLUNUR.
 
#ilangovtr Basın No ILN01809159