Sayı    : 2022/19 Esas               27.04.2023

İLAN
                                   
Müşteki Arsan Varlık Yönetim Anonim Şirketi vekilinin şikayet başvurusu üzerine, 126*****264 T.C. Kimlik Nolu, Ahmet ve Atiye kızı,Sanık NURHAYAT KENAR hakkında "alacaklıyı zarara uğratmak için, mevcudu eksiltmek suçundan" İİK. 331 maddesi gereğince cezalandırılması talebiyle görülmekte olan davada verilen ara karar uyarınca; sanık NURHAYAT KENAR adına,bilinen adreslerine gönderilen şikayet dilekçesi ve duruşma günü tebliğine ilişkin tebligat evrakı bila tebliğ iade edildiğinden, 05/07/2023 günü, saat 09:15'e bırakılan duruşma gün ve saatinin adı geçen sanığa ilanen tebliğine karar verilmiş olup, sanık NURHAYAT KENAR'ın davadan haberdar olarak davayı takip etmesi ya da bir vekil vasıtasıyla takip ettirmesi,aksi takdirde yokluğunda yargılamaya devam edilerek karar verileceği,Tebligat Kanunu'nun 28-31 ve Tebligat Yönetmeliği'nin 48-52. maddeleri gereğince bu ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı,sanığa ilanen tebliğ olunur.

#İlangovtr                           Basın ilan no : ILN01830302


 

#ilangovtr Basın No ILN01830302