TIBBİ MALZEME SATIN ALINACAKTIR ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (HASTANE) BİRİMİ

Resmi İlanlar 13 Nisan 2023 00:02
CERRAHİ EL ALETLERİ (BEYİN CERRAHİ) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
 
İKN : 2023/296221
 
1-İdarenin

a) Adı

:

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (HASTANE) BİRİMİ

b) Adresi

:

Büyükdere Mahallesi Prof.Dr.Nabi Avcı Bulvarı No:4 26040 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR

c) Telefon ve faks numarası

:

2222392979/1007-1063 - 2222391477


ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : CERRAHİ EL ALETLERİ (BEYİN CERRAHİ)
b) Niteliği, türü ve miktarı :
CERRAHİ EL ALETLERİ (BEYİN CERRAHİ) 20 Kalem
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama Araştırma Hastanesi Deposu

ç) Süresi/teslim tarihi
:
Söz konusu aletler, sipariş yazısının tebliğinden itibaren en geç 15 gün içerisinde teslim edilecektir. İdare uygun gördüğü hallerde malın teslim süresini sözleşmenin süresi olan 31.12.2023 tarihini geçmemek üzere değiştirme yetkisine sahiptir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin karşılıklı taraflarca imzalandığı tarihten itibaren başlar

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 04.05.2023 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
: Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi e-İhale Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
İstekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında Satış Merkezi Yetki Belgesini yeterlik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir. İdaremiz tarafından istenildiği takdirde “Beyan Edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgelerin Sunulması Talebine İlişkin Bildirim Tebligatı”na müteakip idaremize ilgili evrak teslim edilecektir.  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

1.) İhale Tarihi itibariyle teklif edilen ürünlerin, isteklilerin , ayrıca  teklif edilen ürünlerin ithalatçının veya imalatçısının T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye Kayıtlı olması ve bu belgenin yeterlik bilgi tablosunda beyan edilmesi gerekmektedir. 

2.)İstekliler tarafından teklif edilen ürünler Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında değil ise Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmadığına dair üretici veya ithalatçı firma tarafından düzenlenmiş beyanı verilecektir.

 
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Numune,katolog,broşür vb istenmesi halinde,  istem yazısı ihale tarihinden sonra idaremiz tarafından 1. ve 2. avantajlı firmalara EKAP üzerinden tebliğ edilecektir. İstekliler yazının tebliğini takip eden 3 (üç) iş günü içinde numuneleri ilgili birime tutanak karşılığında teslim edecek olup, tutanağın bir nüshası ilgili birime, bir nüshası da satın alma ihale birimine sunulacaktır. Teslim edilen numunenin üzerinde ihale, istekli ve numune sunulan kalem bilgisi belirtilecektir.İşin uzmanlarınca yapılacak tekif değerlendirme sonrasında elenen firmaların yerine varsa sırasıyla diğer firmalardan Numune, Katalog, broşür veya buna benzer belgeler istenecektir.

 
4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Belge Adı Açıklama
TEST RAPORU TEKNİK ŞARTNAMENİN 18. MADDESİNDE BELİRTİLEN ŞARTLARI SAĞLADIĞINA DAİR
TAAHHÜT BEYANI TEKNİK ŞARTNAMENİN 19. MADDESİNDE BELİRTİLEN ŞARTLARI SAĞLADIĞINA DAİR
YETERLİLİK BELGESİ TEKNİK ŞARTNAMENİN 20. MADDESİNDE BELİRTİLEN ŞARTLARI SAĞLADIĞINA DAİR
YÖNETİM SİSTEM BELGESİ TEKNİK ŞARTNAMENİN 21. MADDESİNDE BELİRTİLEN ŞARTLARI SAĞLADIĞINA DAİR
YÖNETİM SİSTEM BELGESİ TEKNİK ŞARTNAMENİN 22. MADDESİNDE BELİRTİLEN ŞARTLARI SAĞLADIĞINA DAİR
BARKOD KODLARI TEKNİK ŞARTNAMENİN 23. MADDESİNDE BELİRTİLEN ŞARTLARI SAĞLADIĞINA DAİR
MENŞEİ BEYAN BELGESİ TEKNİK ŞARTNAMENİN 24. MADDESİNDE BELİRTİLEN ŞARTLARI SAĞLADIĞINA DAİR
TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUNLUK BEYANI İSTEKLİLER TEKNİK ŞARTNAMEYE BİRE BİR CEVAPLAYAN ŞARTNAMEYE UYGUNLUK VERECEKLERDİR.(TEKNİK ŞARTNAME 27.MADDESİ)
EĞİTİM TAAHHÜTNAMESİ TEKNİK ŞARTNAMENİN 28. MADDESİNDE BELİRTİLEN ŞARTLARI SAĞLADIĞINA DAİR
GARANTİ TAAHHÜTNAMESİ TEKNİK ŞARTNAMENİN 32. MADDESİNDE BELİRTİLEN ŞARTLARI SAĞLADIĞINA DAİR

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 
#ilangovtr Basın No ILN01811852