Eskişehir Bilecik Tabip Odası’nın (EBTO) yeni yönetimi ilk basın açıklamasını gerçekleştirdi. Başkan Dr. Nazan Aksaray, sağlıkta her gün giderek büyüyen sorunlarla karşı karşıya olduklarını belirtti. Bakanlığın uygulamaları yüzünden muayene süresinin 2 dakikaya kadar düştüğünü söyleyen Aksaray, “Hastalarımız randevu bulurlarsa ilaç bulamıyorlar.  Bulurlarsa yüksek katkı payları nedeniyle ilaçlarını alamıyorlar. Hastanelerde yatak bulunamıyor. Başka illerde veya özel kuruluşlarda çare aramaya mecbur kalıyorlar. Açlık ve yoksulluk sınırında yaşayan insanlarımız ise büyük bir çaresizlikle baş başa kalıyorlar” dedi.Tüm sorunların temelinde Sağlık Bakanlığı’nın ısrarla devam ettirdiği Sağlıkta Dönüşüm Programı olduğun belirten Aksaray, “Bu program, merkezinde sadece rantın ve paranın olduğu; bilimden, insanî tüm değerlerden ve liyakatten uzak, toplumun sağlık hakkının, hekimlerin, sağlık çalışanlarının emeğinin, meslekî değerlerinin ve ilkelerinin yok sayıldığı, sağlığın topyekun özelleştirildiği bir sermaye projesidir” ifadelerini kullandı.

HASTA DA HEKİM DE DEĞERSİZLEŞTİRİLDİ

Programla birlikte toplum sağlığının derinden etkilenmesinin yanı sıra hekimlerin de değersizleştirildiğini vurgulayan Aksaray, “Hekimler de hastalarımız da bu sistemin mağdurudur. Biz iyi hekimlik yapmak istiyoruz. Ağır çalışma koşulları altında, beden ve ruh sağlığımızı kaybetmeyi, mesleğimizi yapamaz hale gelmeyi ve genç meslektaşlarımızın yurt dışına gitmesini istemiyoruz. Halkımızın, bu kötü sistemin bizi hastalarımızla karşı karşıya getirmeye çalıştığını bilmesini istiyoruz. Sağlıkta yaşadığımız şiddet, bu sistemin, hem öğesi hem sonucudur. Sağlık kurumlarında yaşanan sorunların sorumluları hekimler, sağlık çalışanları değil, bu kötü sağlık politikasıdır. İstediğimiz, çok kolay ve nettir: Eşit, nitelikli, ulaşılabilir, ücretsiz, kamusal sağlık hizmeti istiyoruz” diyerek Bakan Fahrettin Koca’ya bu programdan vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

SağlıkBakanlığı’nınbuprogramı aslındabaşlattıkları andaiflasetmiştir.Ancakartıkbudurum açıkça görünür oldu. Sistemlerini ayakta tutmak için her gün yeni bir yama yapıyorlar. Son olarak 13 Mayıs2024 tarihinde onaylı randevu sistemini ilan ettiler. Oysa, hiçbir yaraya derman olmayacağı gibi, şiddet dahil yepyeni sorunlara neden olacak bir uygulamadan başka bir şey değildir bu.

Sonolarak,doğrudanSağlıkBakanı’naseslenmekistiyoruz.

SayınBakan,yukarıdasaydığımızveaslındabirbasınaçıklamasısüresindetümdetaylarını dile getiremediğimiz, mevcut haliyle büyük mağduriyetlere neden olan ve eğer devam ederseniz çok daha büyükleriyle karşılaşma ihtimalinidüşünmek bile istemediğimiz, hepimizingüvencesiSosyalGüvenlikKurumu’nudaağıryükaltınasokansağlıktadönüşüm programınızdan acilengeri dönmeniziistiyoruz.

Bunun için;

Koruyucusağlığıöncelemenizi;nekadarçokhastabakıldığıyladeğil,nekadarçok yurttaşımızın hasta olmaktan korunduğuyla övünmenizi,

Birinci basamağı güçlendirmenizi,bölge tabanlı sisteme geri dönmenizi vebasamaklı sağlık sistemini getirmenizi,

Tüm çalışma ortamlarında, örneğin, hastalara Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği 20 dakika süre ayrılması gibi, iyi hekimlik ilkelerinden uzaklaşmamanızı,

Sermayeyeucuzişgücü,hattakölesağlamakiçinmantargibitıpfakültesiaçmaktan, tıpfakültelerineniteliklieğitimalamayacakkadarasistanalmaktanvazgeçmenizi,

Hekimlere,tek kalemde ödenecek ve emekliliklerine yansıyacak,hakettikleriücretleri vermenizi, performans sistemini kaldırmanızı,

Liyakattenuzakyöneticilerigörevdenalmanızıveyetkinkişilerigörevlendirmenizi,

İhtilafhalindemahkemeyetkisi     bileİngiltere’deolanhastagarantilişehir hastanelerinişirketlerden,halkımızıdaağırmaliyüktenkurtarmanızı,

Şehirmerkezlerindekikamuhastanelerimiziyenidenaçmanızıistiyoruz.

Eskişehir'de bayramın tadını orada çıkardılar! Eskişehir'de bayramın tadını orada çıkardılar!

21 yılda oluşan büyük tahribat nedeniyle,kamudaveyaözel sektörde, birinci, ikinci veyaüçüncü basamakta çalışan meslektaşlarımızın ve bu kurumlardan hizmet alan hastalarımızın sorunları o kadar büyük ki, bu liste çok uzatılabilir.

Eskişehir-Bilecik Tabip Odası olarak, halkımızın sağlık hakkı, emeğimiz ve meslekî ilkelerimiz için mücadeleye devam edeceğimizibir kez daha dile getiriyor vehepinize saygılar sunuyoruz.

Dr.NazanAksaray

Eskişehir-Bilecik Tabip Odası Yönetim Kurulu a. Başkan

Kaynak: HABER MERKEZİ