Talak Suresi, Medine döneminde inmiştir. "Talak" boşamak demektir. Surede talâk ile ilgili diğer bazı hükümler konu edilmektedir. 12 ayettir. Sure, adını işlediği konudan almıştır. Talak Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı, yazılışı, meali, fazileti, tefsiri ve diğer merak edilenler haberimizde...

Talak Suresi Okunuşu

1.Ya eyyuhennebiyyu iza tallaktumunnisae fetallikuhunne li'ıddetihinne ve ahsıl'ıddete vettekullahe rabbekum la tuhricuhunne min buyutihinne ve la yahrucne illa en ye'tiyne bifahışetin mubeyyinetin ve tilke hududullahi ve men yete'adde hududallahi fekad zaleme nefsehu la tedriy le'allellahe yuhdisu ba'de zalike emren.
2.Feiza belağne ecelehunne feemsikuhunne bima'rufin ev farikuhunne bima'rufin ve eşhidu zevey 'adlin minkum ve ekıymuşşehadete lillahi zalikum yu'azu bihi men kane yu'minu billahi velyevmil'ahıri ve men yettekıllahe yec'al lehu mahrecen.
3.Ve yerzukhu min haysu la yahtesibu ve men yetevekkel 'alellahi fehuve hasbuhu innallahe baliğu emrihi kad ce'alallahu likulli şey'in kadren.
4.Vellaiy yeisne minelmehıydı min nisaikum inirtebtum fe'ıddetuhunne selasetu işhurin vellaiy lem yehıdne ve ulatul'ahmali eceluhunne en yeda'ne hamlehunne ve men yettekıllhe yec'al lehu min emrihi yusren.
5.Zalike emrullahi enzelehu ileykum ve men yettekıllahe yukeffir 'anhu seyyiatihi ve yu'zum lehu ecren.
6.Eskinuhunne min haysu sekentum min vucdikum ve la tudarruhunne litudayyiku 'aleyhinne ve in kunne ulati hamlin feenfiku 'aleyhinne hatta yeda'ne hamlehunne fein erda'ne lekum featuhunne ucurehunne ve'temiru beynekum bima'rufin ve in te'asertum feseturdı'u lehu uhra.
7.Liyunfık zu se'a tin min se'atihi ve men kudire 'aleyhi rizkuhu felyunfık mimma atahıllahu la yukellifullahu nefsen illa ma ataha seyec'alullahu ba'de 'usrin yusren.
8.Ve keeyyin min karyetin 'atet 'an emri rabbiha ve rusulihi fehasebnaha hısaben şediyden ve 'azzebnaha 'azaben nukren.
9.Fezakat vebale emriha ve kane 'akıbetu emriha husren.
10.E'addallahu lehum 'azaben şediyden fettekullahe ya ulil'elbabi ellizyne amenu kad enzelallahu ileykum zikren.
11.Resulen yetlu 'aleykum ayatillahi mubeyyinatin liyuhricelleziyne amenu ve 'amilussalihati minezzulumati ilennuri ve men yu'min billahi ve ya'mel salihan yudhılhu cennatin tecriy min tahtihel'enharu halidiyne fiyha ebeden kad ahsenallahu lehu rizkan.
12.Allahulleziy haleka seb'a semavatin ve minel'ardı mislehunne yetenezzelul'emru beynehunne lita'lemu ennallahe ala kulli şey'in kadirun ve ennalahe kad ehata bikulli şey'in 'ılmen.

Talak Suresi Türkçe Okunuşu

1.Ey peygamber! Kadınları boşamak istediğinizde onları iddetlerini dikkate alarak (temizlik halinde) boşayın ve iddeti sayın. Rabbiniz olan Allah'a karşı gelmekten sakının. Apaçık bir hayasızlık yapmaları dışında onları (bekleme süresince) evlerinden çıkarmayın, kendileri de çıkmasınlar. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa, şüphesiz kendine zulmetmiş olur. Bilemezsin, olur ki Allah, sonra yeni bir durum ortaya çıkarır.
2.Boşanan kadınlar iddetlerinin sonuna varınca onları güzelce tutun, yahut onlardan güzelce ayrılın. İçinizden iki âdil kimseyi şahit tutun. Şahitliği Allah için dosdoğru yapın. İşte bununla Allah'a ve ahiret gününe inanan kimselere öğüt verilmektedir. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa Allah ona bir çıkış yolu açar.
3.Onu beklemediği yerden rızıklandırır. Kim Allah'a tevekkül ederse, O kendisine yeter. Şüphesiz Allah emrini yerine getirendir. Allah her şeye bir ölçü koymuştur.
4.Kadınlarınızdan âdetten kesilmiş olanlarla, henüz âdet görmeyenler hususunda tereddüt ederseniz, onların bekleme süresi üç aydır. Hamile olanların bekleme süresi ise, doğum yapmalarıyla sona erer. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona işinde bir kolaylık verir.
5.İşte bu, Allah'ın size indirdiği emridir. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, Allah onun kötülüklerini örter ve onun mükafatını büyütür.
6.Onları (iddetleri süresince) gücünüz nispetinde, oturduğunuz yerin bir bölümünde oturtun. Onları sıkıntıya sokmak için kendilerine zarar vermeye kalkışmayın. Eğer hamile iseler, doğum yapıncaya kadar nafakalarını verin. Sizin için (çocuğu) emzirirlerse (emzirme) ücretlerini de verin ve aranızda uygun bir şekilde anlaşın. Eğer anlaşamazsanız, çocuğu baba hesabına başka bir kadın emzirecektir.
7.Eli geniş olan, elinin genişliğine göre nafaka versin. Rızkı dar olan da, Allah'ın ona verdiğinden (o ölçüde) harcasın. Allah bir kimseyi ancak kendine verdiği ile yükümlü kılar. Allah bir güçlükten sonra bir kolaylık yaratacaktır.
8.Nice kentlerin halkı Rablerinin ve O'nun elçilerinin emrinden uzaklaşıp azdılar. Bu yüzden kendilerini çetin bir hesaba çektik ve görülmedik bir azaba çarptırdık.
9.Böylece yaptıklarının cezasını tattılar ve işlerinin sonu tam bir hüsran oldu.
10.Allah, ahirette onlara şiddetli bir azap hazırlamıştır. O halde, ey iman etmiş olan akıl sahipleri, Allah'a karşı gelmekten sakının! Allah, size bir zikir (Kur'an) indirdi.
11.İman edip salih amel işleyenleri, karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size Allah'ın apaçık âyetlerini okuyan bir peygamber gönderdi. Kim Allah'a inanır ve salih bir amel işlerse Allah onu, içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokar. Allah gerçekten ona güzel bir rızık vermiştir.
12.Allah, yedi göğü ve yerden bir o kadarını yaratandır. Allah'ın emri bunlar arasından inip durmaktadır ki, Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve Allah'ın her şeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz.

Talak Suresi Dinle


Talak Suresi Konusu

Aile kurumunu oluşturan nikah akdi, dinî, ahlâkî ve hukukî temellere dayanmaktadır. Bu metin, nikahın ve evlilik birliğinin keyfi bir şekilde sonlandırılamayacağı ilkesine vurgu yaparak, bu zorunlulukla karşılaşıldığında uyulması gereken temel hükümleri ele almaktadır. Aynı zamanda, iyi niyetin ve hakkın kötüye kullanılmaması gibi önemli ilkelerin altını çizmekte; aile ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesinde etkili olan harcamalar konusunda ölçülü olmanın önemine vurgu yapmaktadır. 

Talak Suresi Fazileti

Toplumun temelini oluşturan evliliğin ve aile hayatının sürdürülmesi bazan onun kurulmasından daha zor bir duruma gelir. Bir hadiste "en sevimsiz hak" diye nitelendirilen boşama veya boşanma (İbn Mâce, "Ṭalâḳ", 1; Ebû Dâvûd, "Ṭalâḳ", 3) Câhiliye döneminde kadına zarar verecek şekilde uygulanırdı. Medine'de müslüman bir toplumun ortaya çıkmaya başladığı bir dönemde nâzil olan Talâk sûresinde kadın haklarının korunması hedeflenmiş, boşama yetkisine sahip bulunan kocaya hitap edilerek onun bu yetkiyi kullanırken Allah'tan korkması gerektiği bildirilmiş, Allah'ın belirlediği sınırların aşılmamasına dikkat edilmesi istenmiş, aile meselelerinin çözümünde akıl ve din açısından güzel olan yolun (mâruf) benimsenmesi emredilmiş, geçmiş milletlere atıf yapılarak hem uyarma hem özendirme yöntemleri kullanılmıştır. "Talâk sûresini okuyan kimse Resûlullah'ın sünneti üzerine ölür" meâlinde nakledilen hadisin (Zemahşerî, VII, 152; Beyzâvî, IV, 291) mevzû olduğu belirtilmiştir (Zemahşerî, I, 648-649 [neşredenlerin notu]; Muhammed et-Trablusî, II, 723).

Talak Suresi Abdestsiz Okunur Mu?

Vakıa Suresi'nin 79. ayetinde, "Temizlenmiş olanlardan başkası ona el süremez." şeklinde bir emir bulunmaktadır. Bu nedenle, cünüp veya abdestsiz olan bir kişi Kur'an-ı Kerim'e el süremeyeceği gibi, herhangi bir ayeti de okuyamaz.

Kısacası, abdesti olmayan birisi, Kur'an-ı Kerim'e el dokundurmadan ezberinde bildiği ayet ve sureleri okuyabilir; bu caizdir. Ancak abdestsiz bir kişi, Kur'an'a dokunarak örneğin Talak Suresi'ni okuyamaz. Ayetel Kürsi, Fatiha ve İhlas gibi ayet ve sureleri okumak isteyen kişi, bunları dua niyetiyle okursa bu caizdir. (Elmalılı Hamdi Yazar, Tefsir, Vakıa 79. ayetin izahı; Celal Yıldırım, İslam fıkhı, IV/157)

Başörtüsü olmadan da Talak Suresi okunabilir; ancak Kur'an'a saygıdan dolayı başörtülü olmak daha tercih edilir.

Talak Suresi Adetliyken Okunur Mu?

 Talak suresinin adetliyken Kur'an-ı Kerim'den ya da ezberden okunması caiz olmamaktadır.

Ezberlemek İsteyenler İçin Diğer Sureler:

Neml Suresi

Şura Suresi

Dilek Duası Okunuşu, Türkçe, Arapça Okunuşu ve Anlamı : Dileklerin Kabul Olması İçin Okunabilecek Dualar Nelerdir? Dilek Duası Okunuşu, Türkçe, Arapça Okunuşu ve Anlamı : Dileklerin Kabul Olması İçin Okunabilecek Dualar Nelerdir?

Mücadele Suresi 

Abese Suresi 

Karia Suresi

Editör: Tuğçe Kaş