Kalem Suresi'nin Türkçe okunuşu ve anlamı, bu sureyi okumak isteyen ve ayrıca faziletleri hakkında bilgi edinmek isteyen birçok kişiyi cezbetmektedir. Okunan surelerin içeriğini ve ele aldığı konuları bilmek, elbette daha anlamlı bir deneyim sunar. Bu sebeple, Kalem Suresi'nin Okunuşu,  Kalem Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Fazileti ve Faydaları hakkında öğrenmek istediğiniz tüm detaylar haberimizde...

 

Kalem Suresi Arapça Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

1. Nun velkalemi ve ma yesturune.

2. Ma ente binı'meti rabbike bimecnunin.

3. Ve inne leke leecren ğayre memnunin.

4. Ve inneke le'ala hulukın 'azıymin.

5. Fesetubsıru ve yubsırune.

6. Bieyyikumulmeftunu.

7. İnne rabbeke huve a'lemu bimen dalle'an sebiylihi ve huve a'lemu bilmuhtediyne.

8. Fela tutı'ılmukezzibiyne

9. Veddu lev tudhinu feyudhinune.

10. Ve la tutı' kulle hallafin mehiyni.

11. Hemmazin meşşain binemiymin.

12. Menna'ın lilhayri mu'tedin esiymin.

13. 'utullin ba'de zalike zeniymen.

14. En kane za malin ve beniyne.

15. İza tutla 'aleyhi ayatuna kale esatıyrulevveliyne.

16. Senesimuhu 'alelhurtumi.

17. İnna belevnahum kema belevna ashabelcenneti iz aksemu leyasri munneha musbihıyne.

18. Ve la yestesnune.

19. Fetafe 'aleyha taifun min rabbike ve hum naimune.

20. Feasbehat kessariymi.

21. Fetenadev musbihıyne.

22. Eniğdu 'ala harsikum in kuntum sarimiyne.

23. Fentaleku ve hum yetehafetune.

24. En la yedhulennehelyevme 'aleykum miskiynun.

25. Ve ğadev 'ala hardin kadiriyne.

26. Felemma reevha kalu inna ledallune.

27. Bel nahnu mahrumune.

28. Kale evsetuhum elem ekul lekum levha tusebbihune.

29. Kalu subhane rabbina inna kunna zalimiyne.

30. Feakbele ba'duhum 'ala ba'dın yetelavemune.

31. Kalu ya veylena inna kunna tağıyne.

32. 'asa rabbuna en yubdilena hayren minha inna ila rabbina rağıbune.

33. Kezalikel'azabu ve le'azabul'ahıreti ekberu lev kanu ya'lemune.

34. İnne lilmuttekıyne 'ınde rabbihim cennatin ne'ıymi.

35. Efenec'alulmuslimiyne kelmucrimiyne.

36. Ma lekum keyfe tahkumune.

37. Emlekum kitabun fiyhi tedrusune.

38. İnne lekum fiyhu lema tehayyerune.

39. Em lekum eymanun 'aleyna baliğatun ila yevmilkıyameti inne lekum lema tahkumune.

40. Selhum eyyuhum bizalike ze'ıymun.

41. Emlehum şureka'u felye'tu bişurekaihim in kanu sadikıyne.

42. Yevme yukşefu 'an sakın ve yud'avne ilessucudi fela yestetıy'une.

43. Haşi'aten ebsaruhum terhekuhum zillefun ve kad kanu yud'avne ilessucudi ve lum salimune.

44. Fezerniy ve men yukezzibu bihazelhadiysi senestedricuhum min haysu la ya'lemune.

45. Ve umliy lehum inne keydiy metiynun.

46. Em tes'eluhum ecren fehum min mağremin muskalune.

47. Em 'ındehumulğaybu fehum yektubune.

48. Fasbir lihukmi rabbike ve la tekun kesahıbilhuti iz nada ve huve mekzumun.

49. Levla en tedarekehu nı'metun min rabbihi lenubize bil'arai ve huve mezmumun.

50. Fectebahu rabbuhu fece'alehu minessalihıyne.

51. Ve in yekadulleziyne keferu leyuzlikuneke biebsarihim lemma semi'uzzikre ve yekulune innehu lemecnunun.

52. Ve ma huve illa zikrun lil'alemiyne.

Kalem Suresi Türkçe Anlamı

Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla

1 - Nûn, Kaleme ve yazdıklarına andolsun.

2 - Sen Rabbinin nimetiyle mecnun değilsin.

3 - Kuşkusuz senin için tükenmez bir ecir var.

4 - Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin.

5 - Sen de göreceksin, onlar da görecek.

6 - Hanginizde imiş o fitne ve cinnet.

7 - Doğrusu Rabbin, yolundan sapanı en iyi bilendir. Hidayete ereni de en iyi bilen O'dur.

8 - O halde, yalanlayıcılara itaat etme.

9 - Onlar istediler ki yumuşak davranasın da onlar da sana yumuşak davransınlar.

10 - Şunların hiçbirine boyun eğme: Yemin edip duran aşağılık,

11 - Daima kusur arayıp kınayan, hep lâf götürüp getiren,

12 - Hayra engel olan, saldırgan, günahkâr,

13 - Kaba ve haşin, sonra da kötülükle damgalı,

14 - Mal ve oğulları var diye (böyle davranır).

15 - Kendisine âyetlerimiz okunduğunda: "Eskilerin masalları" der.

16 - Yakında biz onu hortumunun (burnunun) üzerinden damgalayacağız.

Nahl Suresi Okunuşu- Nahl Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Fazileti ve Faydaları (Diyanet Meali & Dinle) Nahl Suresi Okunuşu- Nahl Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Fazileti ve Faydaları (Diyanet Meali & Dinle)

17 - Biz onlara da belâ verdik, bahçe sahiplerine verdiğimiz gibi. Hani onlar sabah olunca bahçeyi mutlaka devşireceklerine yemin etmişlerdi.

18 - İstisna da etmiyorlardı ("inşaallah" demiyorlardı).

19 - Fakat onlar uyurken dolaşıcı bir belâ onu sardı da,

20 - Bahçe simsiyah kesiliverdi.

21 - Derken sabahleyin birbirlerine seslendiler:

22 - "Haydi, devşirecekseniz erkenden ekininize gidin" diye.

23 - Derken fırladılar, aralarında fısıldaşıyorlardı.

24 - "Sakın bugün hiçbir yoksul bahçeye girip yanınıza sokulmasın" diyorlardı.

25 - (Zanlarınca yoksulları) engellemeye güçleri yeterek erkenden gittiler.

26 - Fakat bahçeyi gördüklerinde: "Biz herhalde yanlış gelmişiz" dediler .

27 - "Yok, biz mahrum edilmişiz." (dediler).

28 - İçlerinde en makul olanı şöyle dedi: "Ben size Rabbinizi tesbih etsenize dememiş miydim?"

29 - "Rabbimizi tesbih ederiz, doğrusu biz zalimler imişiz." (dediler).

30 - Ardından suçu birbirlerine yüklemeye başladılar.

31 - Yazıklar olsun bize, dediler, biz azgınlarmışız.

32 - Ola ki Rabbimiz bize onun yerine daha hayırlısını verir. Biz Rabbimize yönelir, ondan umarız.

33 - İşte azap böyledir. Elbette ahiret azabı daha büyüktür. Fakat bilselerdi.

34 - Kuşkusuz korunanlar için de, Rableri katında nimetleri bol bahçeler vardır.

35 - Öyle ya, teslimiyet gösterenleri suçlular gibi tutar mıyız hiç?

36 - Neyiniz var, nasıl hüküm veriyorsunuz?

37 - Yoksa size ait bir kitap var da onda mı okuyorsunuz?

38 - O kitapta, "beğendiğiniz her şey sizindir" diye mi yazılı?

39 - Yoksa, "ne hükmederseniz mutlaka sizindir" diye sizin lehinize olarak tarafımızdan verilmiş, kıyamet gününe kadar geçerli kesin sözler mi var?

40 - Sor bakalım onlara, içlerinden ona kefil hangisi?

41 - Yoksa ortakları mı var onların? Doğru iseler ortaklarını getirsinler.

42 - O gün işler zorlaşır ve secdeye davet edilirler. Fakat güç yetiremezler.

43 - Gözleri düşük bir halde kendilerini bir zillet kaplar. Oysa onlar sapasağlam iken de secdeye davet ediliyorlardı.

44 - Bu sözü yalanlayanı bana bırak. Onları bilmedikleri yönden derece derece azaba yaklaştıracağız.

45 - Onlara mühlet veriyorum. Doğrusu benim tuzağım sağlamdır.

46 - Yoksa onlardan bir ücret istiyorsun da bu yüzden onlar ağır bir borç altında mı kalıyorlar?

47 - Yoksa gayb onların yanlarında da onlar mı yazıyorlar?

48 - Rabbinin hükmüne sabret, balık sahibi gibi olma. Hani o öfkeye boğulmuş da nida etmişti.

49 - Rabbinden bir nimet yetişmiş olmasaydı, elbette kınanacak bir halde ıssız bir diyara atılacaktı.

50 - Fakat Rabbi onu seçti de iyilerden kıldı.

51 - O kafirler Kur'ân'ı işittikleri zaman neredeyse seni gözleri ile devireceklerdi. Bir de durmuşlar "o bir deli" diyorlar.

52 - Halbuki o âlemler için bir öğüttür.

 

Kalem Suresi Dinle

 

Kalem Suresinin Konusu

 Kalem Suresi, Hz. Muhammed'in Allah'ın peygamberi olduğunu vurgulayarak, Mekkelilerin Müslümanlara yönelik kötülüklerinin gelecekteki sonuçlarına dikkat çekmektedir. Surenin içerisinde Müslümanlara cennet müjdelenirken, Ahiret gününde yaşanan sıkıntıların son bulacağı ifade edilmiştir.

Hz. Muhammed'e sabırlı olma tavsiyesi de bu surede yer alır. Sabırsızlık göstermenin, önceki peygamberlerin yaşadığı zorlukları hatırlatır ve bu davranışın sonuçlarına dikkat çeker. Aynı zamanda nimetlere karşı şükretmenin önemi vurgulanır ve Allah'a nankörlük yapmamak gerektiği öğütlenir.

Kalem Suresi Faziletleri

Kalem Suresi faziletleri bakımından oldukça mucizevi bir suredir. Dara düşenler, zulüm görenler ve iç sıkıntısı yaşayanların bu sureyi okuması alimler tarafından önerilmiştir.

Zihin açıklığı isteyenler, işlerinde ve derslerinde kolaylık için, kötü ve ziyankar insanlardan korunmak için, kıskanç kimselerin hasedinden korunmak için, zalimin zulmünden korunmak için Kalem Suresinin okunması tavsiye edilmiştir.

Özellikle nazar ve kem gözden sakınmak için Kalem Suresinin 51. ve 52. Ayetlerinin okunması ayrıca tavsiye edilmiştir. Ayrıca sınavdan önce Kalem Suresi okumanın zihin açıklığı verdiği, Kalem Suresinin 51. ve 52. Ayetlerinin 25 kez okunması halinde nazar ve kem gözden koruduğu bilinmektedir.

Kalem Suresi 4. Ayet Neyi Anlatır?

Ve şüphe yok ki sen, pek büyük bir ahlaka sahipsin elbette. (Kalem Suresi / 4)

Bu ayet-i kerimenin tefsirinde şöyle bir açıklamada bulunulmuştur: Bu ayet-i kerime gerçi Peygamber Efendimizin (s.a.a) güzel ahlakına değiniyor olsa da daha çok onun toplumsal ahlakının güzelliğine işaret etmektedir. Örnek verecek olursak sırasıyla bazılarını şöyle sayabiliriz: İnsanlarla olan ilişkilerde güzel ahlak, hak yolunda sağlam durmak, insanlardan gelecek olan eziyetlere ve tehlikelere karşı sabırlı olarak af ve bağışta bulunmak, eli açıklık, müdara etmek, tevazu ve diğer birçok örnek. Allame Tabatabai, el-Mizan Tefsirinde 6. cildin sonlarında Peygamber Efendimizin (s.a.a) ahlaki, ruhi ve cismi özellikleri hakkında 183 rivayet naklederek, açıklamaya çalışmıştır. Cenabet dışında hiçbir şey Peygamber Efendimizin (s.a.a) Kuran okumasına mani olmuyordu.

Kalem Suresi Ne Zaman Okunur?

Kalem Suresi, özel bir zaman gerektirmeksizin her an okunabilecek bir suredir. Allah'tan yardım dilemek için her an bu sureyi okuma imkanı bulunmaktadır. Özellikle sınav veya yarışma öncesi, yarışmacılar, öğrenciler ve veliler tarafından okunmaktadır. Aynı zamanda, kötü huylu kişilerden ve nazardan korunmak amacıyla da her zaman okunabilir.

Kalem Suresi Kaç Ayet, Kaçıncı Sayfa ve Cüzde Yer Alıyor?

Kalem Suresi 52 ayetten oluşmaktadır. Kalem Suresi, Kur’an-ı Kerim’de 563. Sayfada başlayıp 565. Sayfada biter ve 29. Cüzde yer alır.

Editör: Tuğçe Kaş