Kadir Suresi'nden sonra, Burûc suresinden önce Mekke’de indirilen ve 15 ayet olan Şems Suresi, İlk Mekki sureler arasından yer almaktadır.Güneş anlamına gelen şems üzerine ilk ayette yemin edilmektedir. Şems Suresi Türkçe okunuşu, anlamı, konusu, Arapça yazılışı, fazileti, diyanet meali ile ilgili detaylı bilgiye içeriğimizden ulaşabilirsiniz…

Şems Suresi Arapça Okunuşu

Bismillâhirrahmanirrahim.

﴾1-10﴿ Veş şemsi ve duhâhâ. Vel kameri izâ telâhâ. Ven nehâri izâ cellâhâ. Vel leyli izâ yagşâhâ. Ves semâi ve mâ benâhâ. Vel ardı ve mâ tahâhâ. Ve nefsin ve mâ sevvâhâ. Fe elhemehâ fucûrahâ ve takvâhâ. Kad efleha men zekkâhâ. Ve kad hâbe men dessâhâ.

﴾10-15﴿ Kezzebet semûdu bi tagvâhâ. İzinbease eşkâhâ. Fe kâle lehum resûlullâhi nâkatallâhi ve sukyâhâ. Fe kezzebûhu fe akarûhâ fe demdeme aleyhim rabbuhum bi zenbihim fe sevvâhâ. Ve lâ yehâfu ukbâhâ.

Şems Suresi Türkçe Okunuşu

Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla

1.Güneşe ve onun aydınlığına andolsun,
2.Onu izlediğinde Ay'a andolsun,
3.Onu ortaya çıkardığında gündüze andolsun,
4.Onu bürüdüğünde geceye andolsun,
5.Göğe ve onu bina edene andolsun,
6.Yere ve onu yayıp döşeyene andolsun,
7, 8, 9.Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını (kötülükten sakınma yeteneğini) ilham edene andolsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir.
10.Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır.
11.Semûd kavmi, azgınlığı sebebiyle yalanladı.
12.Hani onların en bedbaht olanı (fesat çıkarmak için) ileri atılmıştı.
13.Allah'ın Resülü de onlara şöyle demişti: "Allah'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun."
14.Fakat onlar, onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rableri, suçlarından dolayı onları helak etti ve kendilerini yerle bir etti.
15.Allah, bunun sonucundan çekinmez de!

Şems Suresi Arapça Yazılışı

Şems Suresi Dinle

Şems Suresi Konusu

Şems Suresi, Kur'an-ı Kerim'in kısa surelerinden biridir. Mushaf sıralamasına göre doksan birinci, iniş sırasına göre ise yirmi altıncı sure olarak yer almaktadır. On beş ayetten oluşan bu sure, kozmik varlıklar ve olaylar üzerine yemin ederek insanın içsel eğilimlerine vurgu yapar. İnsanın doğasında hem iyilik hem de kötülük eğilimlerinin bulunduğu belirtilir ve bu eğilimlerin doğru kullanılmamasının sonuçlarına dikkat çekilir. Ayrıca, Semud kavminin helak oluşu gibi örneklerle bu kavramlar açıklanır.

Nahl Suresi Okunuşu- Nahl Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Fazileti ve Faydaları (Diyanet Meali & Dinle) Nahl Suresi Okunuşu- Nahl Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Fazileti ve Faydaları (Diyanet Meali & Dinle)

Şems Suresi Faziletleri

Şems sûresinin Resûlullah’a özgü bir lutf-i ilâhî olan mufassal sûreler grubu içinde yer aldığı bilinmektedir (Müsned, IV, 107). Hz. Peygamber’in bu sûreyi yatsı namazlarında okuduğu ve kendi mahallesinde namaz kıldıran Muâz b. Cebel’e yatsı namazını uzatmayarak Şems, Duhâ, Leyl ve A‘lâ sûrelerini okumasını tavsiye ettiği nakledilmektedir (Buhârî, “Eẕân”, 63; Müslim, “Ṣalât”, 178-179; Tirmizî, “Ṣalât”, 114). Bazı tefsir kaynaklarında yer alan, “Şems sûresini okuyan kimse, üzerine güneşin ve ayın doğduğu her şeyi sadaka olarak vermiş gibi olur” meâlindeki hadisin (meselâ bk. Zemahşerî, VI, 384; Beyzâvî, IV, 423) mevzû olduğu kabul edilmiştir (Zemahşerî, I, 684-685 [neşredenin notu]; Trablusî, II, 727). Friedrich Schulthess, Şems sûresinin 9 ve 10. âyetlerinin özellikle son kelimelerinin (zekkâhâ-dessâhâ) yorumuyla ilgili bir makale yazmış (bk. bibl.), Yûsuf ed-Dicvî sûre hakkında dört makale yayımlamıştır (“Sûretü’ş-Şems ve ḍuḥâhâ”, Mecelletü’l-Ezher, XI [1940], s. 327-330, 391-393, 455-457, 583-585).

Şems Suresi Kaç Ayettir?

Şems Suresi Kur'an-ı Kerim'in doksan birinci suresidir. Kadir Suresinden sonra, Buruc suresinden önce Mekke döneminde nazil olmuştur. Sure, 15 ayetten oluşmuştur.

Editör: Tuğçe Kaş