Teğabun Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 64. Suresi olarak bilinir ve Medine'ye nazil olan sureler arasında yer alır. Adını 9. ayette geçen "et-Teğabün" kelimesinden alır ki bu kelime "aldanma" anlamına gelir. Teğabun Suresi'nin Arapça yazılışı ve doğru okunuşu önemli konulardır. İşte Tegabün Suresi Okunuşu, Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Fazileti ve Faydaları haberimizin devamında...

Tegabün Ne Demek?

 Tegabün kelimesi “aldanma” anlamına gelmektedir.

Tegabün Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

1.Yusebbihu lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl'ardı lehulmulku ve lehulhamdu ve huve 'ala kulli şey'in kadiyrun.

2.Huvelleziy halekakum feminkum kafirun ve minku mu'minun vallahu bima ta'melune basıyrun.

3.Halekassemavati vel'arda bilhakkı ve savverekum feahsene suverekum ve ileyhilmasıyru.

4.Ya'lemu ma fiyssemavati vel'ardı ve ya'lemu ma tusirrune ve ma tu'linune vallahu 'aliymun bizatissuduri.

5.Elem ye'tikum nebeulleziyne keferu min kablu fezaku vebale emrihim ve lehum 'azabun eliymun.

6.Zalike biennehu kanet te'tiyhim rusuluhum bilbeyyinati fekalu ebeşerun yehdunena fekeferu ve tevellev vestağnallahu vallahu ğanıyyun hamiydun.

7.Ze'amelleziyne keferu en len yub'asu kul bela ve rabbiy letub'asunne summe letunebbeunne bima 'amiltum ve zalike 'alellahi yesiyrun.

8.Feaminu billahi ve resulihi vennurilleziy enzelna vallahu bima ta'melune habiyrun.

9.Yevme yecme'ukum liyevmicem'ı zalike yevmutteğabuni ve men yu'min billahi ve ya'mel salihan yukeffir 'anhu seyyiatihi ve yudhılhu cennatin tecriy min tahtihel'enharu halidiyne fiyha ebeden zalikelfevzul'azıymu.

10.Velleziyne keferu ve kezzebu biayatina ulaike ashabunnari halidiyne fiyha ve bi'selmasıyru.

11.Ma esabe min musıybetin illa biiznillahi ve men yu'min billahi yehdi kalbehu vallahu bikulli şey'in 'aliymun.

12.Ve etıy'ullahe ve etıy'urresule fein tevelleytum feinnema 'ala resulinelbelağulmubiynu.

13.Allahu la ilahe illa huve ve 'alellahi felyetevekkelilmu'minune.

14.Ya eyyuhelleziyne amenu inne min ezvacikum ve evladikum 'aduvven lekum fahzeruhum ve in ta'fu ve tasfehu ve tağfiru feinnallahe ğafurun rahıymun.

15.Ennema emvalukum ve evladukum fitnetun vallahu 'ındehu ecrun 'azıymun.

16.Fettekullahe mesteta'tum vesme'u ve etiy'u ve enfiku hayren lienfusikum ve men yuka şuhha nefsihi feulaike humulmufluhune.

17.İn tukridullahe kardan hasenen yuda'ıfhu lekum ve yağfir lekum vallahu şekurin haliymun.

18.'Alimulğaybi veşşehadetil'aziyzulhakiymu.

Tegabün Suresi Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1.Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tespih eder. Mülk yalnızca O'nundur, hamd de O'na mahsustur. O her şeye hakkıyla gücü yetendir.

2.O, sizi yaratandır. Böyle iken kiminiz kâfir, kiminiz mü'mindir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir.

3.Gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattı. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüş yalnız O'nadır.

4.Göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilir. Allah, göğüslerin özünü (kalplerde olanı) hakkıyla bilendir.

5.Daha önce inkar edip de inkarlarının cezasını tadanların haberi size gelmedi mi? Onlar için elem dolu bir azap da vardır.

6.Bu, peygamberlerinin, onlara apaçık mucizeler getirmeleri ve onların da, "(Bizim gibi) insanlar mı bizi doğru yola iletecekmiş?" deyip de inkar etmeleri ve yüz çevirmeleri sebebiyledir. Allah da hiçbir şeye muhtaç olmadığını göstermiştir. Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övgüye layıktır.

7.İnkar edenler, kesinlikle, öldükten sonra diriltilmeyeceklerini iddia ettiler. De ki: "Hiç de öyle değil, Rabbime and olsun, mutlaka diriltileceksiniz, sonra da yaptıklarınız size elbette haber verilecektir. Bu, Allah'a kolaydır."

8.Artık siz Allah'a, peygamberine ve indirdiğimiz nûra (Kur'an'a) iman edin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.

9.Toplanma vakti için Allah'ın sizi toplayacağı günü düşün. O gün aldanışın ortaya çıkacağı gündür. Kim Allah'a inanır ve salih amel işlerse, Allah onun kötülüklerini örter ve onu içinden ırmaklar akan, ebedi kalacakları cennetlere sokar. İşte bu büyük başarıdır.

10.İnkar eden ve âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar, içinde ebedi kalmak üzere cehennemliklerdir. Ne kötü varılacak yerdir orası!

11.Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet başa gelmez. Kim Allah'a inanırsa, Allah onun kalbini doğruya iletir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.

12.Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz, bilin ki elçimize düşen sadece apaçık bir tebliğdir.

13.Allah, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Mü'minler yalnız Allah'a tevekkül etsinler.

14.Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olabilecekler vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, hoş görüp vazgeçer ve bağışlarsanız şüphe yok ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

15.Mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır; Allah katında ise büyük bir mükafat vardır.

16.O halde, gücünüz yettiği kadar Allah'a karşı gelmekten sakının. Dinleyin, itaat edin, kendi iyiliğiniz için harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.

17.Eğer siz Allah'a güzel bir borç verirseniz Allah onu size, kat kat öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını verendir, Halîmdir (hemen cezalandırmaz, mühlet verir).

18.O, gaybı da, görünen âlemi de bilendir, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Tegabün Suresi Dinle

Tegabün Suresi Konusu

Bütün insanları Allah yaratmış olduğu halde bu hakikati inkâr edenlere de O’na iman edenlere de –dünya hayatının var ediliş hikmetinin gereği olarak– imkân ve fırsat verildiği belirtilmekte; sorumluluk sahibi bir varlık olarak insan, evrenin yaratılış hikmeti ve kendi özellikleri üzerinde düşünmeye çağırılmakta, ifadenin tabii akışı içinde İslâm inancının temel unsurları üzerinde durulmaktadır. Sûrenin son bölümünde, Allah’a karşı kulluk görevini yerine getirmekten alıkoyabilecek faktörlerle örülü dünya hayatında hem bu vecîbenin düzgün ifası hem de beşerî ilişkilerin sağlıklı yürütülebilmesi için bazı altın öğütler verilmektedir.

Salat-ı Münciye Nedir? -Salaten Tüncina Okunuşu Türkçe Anlamı Salat-ı Münciye Nedir? -Salaten Tüncina Okunuşu Türkçe Anlamı

Tegabun Suresi Faziletleri

Teğabun Suresi faziletleri en bol olan surelerden biridir. Bu sureyi okuyan kişi ansızın gelen ölümlerden korunur. Bu sure Müsebbihat sureleri içerisinde yer alır. Nefes darlığına karşın suya 7 defa okuyan ve bu suyu içen kişinin rahatsızlığının giderileceği belirtilir. Eşyanın korunması için 7 defa okunması gerekir. Şerrinden korkulan bir kişi ile görüşme yapılacak ise bu kişi ile görüşmeden okunması gereken bir suredir. Böylece o kişi size iyilikten başka bir davranışta bulunamaz.

Peygamber Efendimiz bu sureyi ve diğer Müsebbihat surelerini gece yatmadan okuyan kişilerin okumasının 1000 ayetten daha hayırlı olduğunu belirttiği rivayet edilmiştir. Son derece önemli olan bu sure okunduğunda kişiye sağladığı maneviyat oldukça fazladır.

Teğabun Suresi Kaç Ayet ve Kaçıncı Sayfada Yer Almaktadır?

Teğabun Suresi toplamda 18 ayettir. Kur'an-ı Kerim'in de 64. Suresidir. Medine' de indirildiği düşünülen sure ismini 9. Ayet içerisinde yer alan ve aldanma anlamını taşıyan "etTeğabun" kelimesinden almaktadır.Teğabun Suresi toplamda 2 sayfalık bir suredir. Kur'an-ı Kerim içerisinde 28. Cüz içerisinde yer alır.

Editör: Tuğçe Kaş