ŞEHİR HASTANESİ-ESKİŞEHİR SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

6 KISIM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/368410

1-İdarenin

a) Adı

:

ŞEHİR HASTANESİ-ESKİŞEHİR SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

71 EVLER MAH. ÇAVDARLAR SOK. NO:144/A 26080 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR

c) Telefon ve faks numarası

:

02226114000 - 2222050199

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

6 KISIM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

6 KISIM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Eskişehir Şehir Hastanesi Tıbbi Sarf Depo

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İhale konusu malzemeler sözleşmenin imzalanmasını mütakip sözleşme süresi içersindepeyder pey 3 parti halinde teslim alınacaktır. Yüklenici firma sipariş yazısını mütakip 10 gün içersinde teslimat yapacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasını mütakip işe başlanır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

31.05.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Eskişehir Şehir Hastanesi Toplantı Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Tıbbi cihaz kapsamındaki ürünler veya cihazlar için teklif veren istekliler tıbbi cihaz satış, reklam ve tanıtım yönetmeliği kapsamında "Satış Merkezi Yetki Belgesi”  YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNUN  ilgili satırında beyan edilecektir.Teklif sahipleri tarafından idaremizin talep etmesi durumunda idaremizin belirlediği tarih ve saate kadar  belirlenen adrese teslim edilecektir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

1) İstekliler tarafından teklif edilen ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamına giren ürünler; Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıtlı olacak ve Sağlık Bakanlığından onaylı olacak, istekli firmalar ÜTS numaralarını e-teklifleri kapsamında YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNUN ilgili satırında ve/veya teklif cetvelinde beyan edilecektir. Teklif edilen ürünün T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıtlı olduğuna ilişkin https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/ internet adresinden alınan ve durumu tevsik eden çıktılar  idaremizin talep etmesi durumunda teklif sahipleri tarafından idaremizin belirlediği tarih ve saate kadar  belirlenen adrese teslim edilecektir.

2) İhaleye iştirak eden istekliler; ithalatçı veya üreticisi ise Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıtlı olacaklar, isteklinin imalatçı veya ithalatçı olmadığı durumlarda ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna ilişkin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kaydının olması zorunlu olup tekliflerin değerlendirme aşamasında sunulan barkod numaralarından T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıtlı olduğuna ilişkin https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/ internet adresinden sorgulamalar yapılacak, ilgili ürün için bayiliği bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

3) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamına girmeyen ürünler için; istekli firmalar  ürünün kapsam dışı olduğunu  beyan edecekler.Ayrıca  üretici, tedarikçi yada distribütör firmaların ürüne ilişkin kapsam dışı beyanını YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNUN  ilgili satırında belirtecektir. İdaremizin talep etmesi durumunda teklif sahipleri tarafından idaremizin belirlediği tarih ve saate kadar  belirlenen adrese teslim edilecektir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İstekliler teklif edeceği malların numunelerini ihale saatinden sonra komisyonun talebi doğrultusunda EKAP üzerinden yapılacak tebligata istinaden istekli firmaların  kendileri düzenleyecekleri Tutanak ile birlikte kutu içinde üzerine teklif veren istekliyi belirtici etiket yapıştırıp satınalma birimine elden ya da kargo yolu ile teslim edeceklerdir. Numunelerin üzerinde firma adı, ihale kalem numarası ve  adını gösterir etiket (düşmeyecek şekilde yapıştırılmış) bulunmalıdır. Numune olmayan malzemeye ait fiyat değerlendirmeye alınmayacaktır. İhale komisyonu, gerek görüldüğü takdirde ek numune isteyebilir. Numune ambalajları uzman üyeler tarafından açılabilecek ve gerekirse uygulamalı olarak değerlendirilebilecektir. Teslim edilmeyen kalemin numarası yanlış yazılan numunenin uzman üyelerce değerlendirilememesinden istekli sorumludur. 


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr        Basın no: ILN01826087